Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Opole, 2016-09-13

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
45-758 Opole, ul. Prószkowska 39

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko starszego intendenta
w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 38 w Opolu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Motyl zamieszkała w Opolu.

Uzasadnienie
Pani Ewa Motyl spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na stanowisku starszego intendenta.

Elżbieta Kruszyńska
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu

Poprawiono: wtorek, 13, wrzesień 2016 13:11

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy intendent

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 38 W OPOLU
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – starszy intendent

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38,ul. Prószkowska 39, 45-758 Opole

Plik z pełną informacją do pobrania (PDF)

Poprawiono: czwartek, 11, sierpień 2016 09:51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Opole, 2015-11-16

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
45-758 Opole, ul. Prószkowska 39

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr
w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 38 w Opolu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Surowska zamieszkała w Opolu.

Uzasadnienie
Pani Anna Surowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. kadr.

Elżbieta Kruszyńska
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu

Poprawiono: poniedziałek, 16, listopad 2015 15:02

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 38 W OPOLU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr

1. Adres Jednostki: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38,ul. Prószkowska 39, 45-758 Opole

2. Określenie stanowiska

Samodzielny referent ds. kadr

Wymiar etatu: 0,125 etatu tj. 5 godzin tygodniowo

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe.
 3. Staż pracy na podobnym stanowisku – 4 lata – wykształcenie średnie, 2 lata – wykształcenie wyższe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy.
 3. Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel, mile widziana znajomość programu ProgMan.
 4. Dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie akt osobowych.
 2. Przygotowanie umów oraz porozumień zmieniających do umów.
 3. Przygotowanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych.
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
 5. Wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu ProgMan.
 6. Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych.
 7. Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Przedszkola.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38, pokój administracji - parter, praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2015 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

8. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny odręcznie podpisany.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 11. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 12. Dokument potwierdzający niepełnosprawność  (w przypadku osób niepełnosprawnych).
 13. Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014r poz 1182).

9. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w kancelarii przedszkola lub przesłać pocztą na adres placówki: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38, ul. Prószkowska 39, 45-758 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta ds. kadr w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 38 w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 09.11.2015 r. w godz. 8,00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl, www.bip.ppi38.opole.pl, Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 47 43 771

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                         Elżbieta Kruszyńska

                                                                                                 Dyrektor

Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu

Informacja do pobrania w formie pliku PDF

                                                                                          

Poprawiono: środa, 28, październik 2015 07:51

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
24898